CA CHATOS ZAJISTÍ CELOROČNĚ DOVOLENÉ A REKREACE NA CHATÁCH A CHALUPÁCH Z ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA.
webdesign by JEZABEL, 2002     

Ubytovací podmínky CA Chatos   
 1. Zákazník je povinen dodržet nástupní dobu a čas 14.00 hodin (pokud není domluveno jinak) a ukončit pobyt v sobotu nejpozději do 10.00 hod. Při převzetí chaty je možné si domluvit předání chaty s majitelem na jiný čas.

 2. Majitel chaty je povinen odmítnout ubytování většího počtu osob a psa, nejsou-li uvedení na "Ubytovacím poukaze". Jedna rodina jsou 2 dospělí a zbytek děti, dvě rodiny 4 dospělí a zbytek děti. Rodiče s dětmi používajícími pleny složí při nástupu majiteli na jeho vyžádání kauci.

 3. Pokud majitel objektu povolí ubytování psa, výši ceny a její výběr si zajistí majitel při nástupu hosta. Host je povinnen se majiteli prokázat očkovacím průkazem psa.

 4. "Ubytovací poukaz" ve dvou vyhotoveních předá zákazník při nástupu majiteli chaty (nebo jím pověřené osobě) při předání chaty. Pokud si majitel vyžádá, je zákazník povinnen předložit občanský průkaz k ověření totožnosti a zapsání do "Knihy hostů".

 5. Pokud majitel chaty (nebo jím pověřená osoba) odmítnou zákazníka ubytovat i přesto, že předloží "Ubytovací poukaz", zodpovídá za náhradu všech nákladů spojených se zabezpečením a poskytnutím náhradního ubytování a případně dalších nákladů, které vznikly zákazníkovi.

 6. Při nástupu se podle "Informací o chatě" zákazník přesvědčí zda vybavení chaty souhlasí.

 7. V případě, že se vyskytnou závady, je třeba ihned uvědomit majitele chaty, jehož povinností je závady odstranit, pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, zákazník s majitelem sepíší zápis o vyrovnání. CK Chatos bez tohoto zápisu reklamaci neuznává. Reklamaci uplatňujte nejpozději 3 pracovní dny po skončení pobytu.

 8. Zákazník je povinen, pokud způsobí majiteli škodu, ji uhradit v hotovosti. Zaplacenou škodu si nechá od majitele písemně potvrdit.

 9. Majitel chaty zodpovídá ubytovanému zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobí porušením právní povinnosti.

 10. Zákazník v průběhu pobytu na chatě je povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i v jeho okolí a v chatových osadách zachovávat noční klid. Žádáme zároveň o bezpečný a účelný odběr vody a el. energie. V případě, že se rekreace zúčastní malé dítě rodič zodpovídá za to, že dítě bude mít papírové pleny a zajistí, že dítě nepročurá sedací a ložní nábytek. Pamatujte, že po Vás přijdou další hosté.

 11. V případě, že majitel chaty poskytne zákazníkovi služby, které zákazník v CK Chatos nezaplatil, CK Chatos za jejich úhradu nezodpovídá a jejich hodnotu si majitel od zákazníka vyinkasuje sám (osoba navíc, nákupy, vaření atd.).

 12. V době ubytování zákazníka nesmí majitel chatu používat (s výjimkou objektů, kde majitel pronajímá část svého objektu, kde bydlí), může se však přesvědčit, zda je vše v pořádku.

 13. V ceně, kterou zákazník uhradil CK Chatos, není zahrnut rekreační nebo jiný poplatek, který stanoví obecní úřad v dané lokalitě.CA CHATOS, SVATOPLUKA ČECHA 62, 612 00 BRNO, TEL.: 777 182 761, 515 533 712, FAX : 515 533 774, EMAIL: CHATOS@CHATOS.CZ
Popis cesty a mapa